Agromex logo
  • Agregat uprawowy

STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY

Obowiązek przeprowadzenia badań opryskiwaczy wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544).

Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat. Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania. Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, można zapewnić tylko poprzez kontrolę sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin. Stacja kontroli opryskiwaczy dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Stacja kontroli opryskiwaczy służy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu do ochrony roślin oraz informuje o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w tej dzidzinie. Stacja kontroli opryskiwaczy przygotowana jest do wyposażenia opryskiwacza w nowoczesne podzespoły umożliwiające łatwiejszą jego obsługę

  • Przygotowanie opryskiwacza do badań aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza. Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.
  • Pomieszczenie badawcze SKO powinno posiadać pomieszczenie badawcze (zamknięte), które spełnia wymagania instrukcji badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i BHP. Badania prowadzone są w systemie stacjonarnym i mobilnym (w gospodarstwie posiadacza sprzętu), opryskiwacze polowe i sadownicze.
  • Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych i sadowniczych.), badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego, czynności dokumentacyjne i administracyjne.
  • Badania ogólne opryskiwacza polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących, sprawdzeniu stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska. sprawdzeniu, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków. sprawdzeniu przylegania pokryw zbiorników. sprawdzeniu, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji. sprawdzeniu, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).
  • Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.
  • Stacja Kontroli Opryskiwaczy przygotowana jest do modernizacji i napraw opryskiwaczy. Modernizacja opryskiwaczy, polega na wyposażeniu ich w nowocześniejsze podzespoły umożliwiające łatwiejszą obsługę.